Organizers

Steering Committee Chair
Tieniu Tan

CASIA

Steering Committee Members
Xilin Chen

ICT

Chenglin Liu

CASIA

Yong Rui

Lenovo

Hongbing Zha

PKU

Nanning Zheng

XJTU

Jie Zhou

THU

Secretary General of Steering Committee
Liang Wang

CASIA

General Chairs
Tieniu Tan

CASIA

Yike Guo

HKUST

Jianhuang Lai

SYSU

Jianguo Zhang

SUSTech

Program Chairs
Shiqi Yu

SUSTech

Zhaoxiang zhang

CASIA

Pong Chi Yuen

HKBU

Junwei Han

NPU

Organizing Chairs
Jinfeng Yang

SZPT

Guangming Lu

HIT(Shenzhen)

Baoyuan Wu

CUHK(Shenzhen)

Feng Zheng

SUSTech

Sponsorship Chairs
Liqiang Nie

SDU

Yu Qiao

SIAI

Zhenan Sun

CASIA

Xiaochun Cao

SYSU

Publicity Chairs
Weishi Zheng

SYSU

Wei Jia

HFUT

Lifang Wu

BJUT

Junping Zhang

FUDAN

Local Arrangement Chairs
Yujiu Yang

THU(Shenzhen)

Yanjie Wei

SIAT

International Liaison Chairs
Jingyi Yu

ShanghaiTech

Qifeng Liu

SZPT, HKSAIR

Song Guo

PolyU

Competition Chairs
Wangmeng Zuo

HIT

Di Huang

BUAA

Bin Fan

USTB

Tutorial Chairs
Jiwen Lu

THU

Ran He

CASIA

Xi Li

ZJU

Jiaying Liu

PKU

Special Session Chairs
Jing Dong

CASIA

Zhouchen Lin

PKU

Xin Geng

SEU

Yong Xia

NPU

Doctoral Forum Chairs
Tianzhu Zhang

USTC

Shanshan Zhang

NJUST

Changdong Wang

SYSU

Publication Chairs
Kui Jia

SCUT

Yang Cong

CASIA(Shenyang)

Cewu Lu

SJTU

Registration Chairs
Weihong Deng

BUPT

Wenxiong Kang

SCUT

Xiaohu Yan

SZPT

Exhibition Chairs
Hongmin Liu

USTB

Rui Huang

CUHK(Shenzhen)

Kai Lei

PKU Shenzhen

Zechao Li

NJUST

Finance Chairs
Xu Wang

SZPT

Li Liu

SUSTech

Website Chairs
Zhaofeng He

BUPT

Mengyuan Liu

SYSU

Hanyang Peng

PCL

Area Chairs
Yuntao Chen

TuSimple

Gong Cheng

NPU

Runmin Cong

BJTU

Bin Fan

USTB

Chen Gong

NJUST

Fuyuan Hu

SUST

Huaibo Huang

CASIA

Sheng Huang

CQU

Du Huynh

UWA

Sen Jia

SZU

Baiying Lei

SZU

Changsheng Li

BIT

Haibo Liu

HEU

Chao Ma

SJTU

Vishal M Patel

JHU

Hanyang Peng

PCL

Manivannan Siyamalan

UOJ

Anwaar Ulhaq

CSU

Changdong Wang

SYSU

Dong Wang

DUT

Jinjia Wang

YSU

Xiwen Yao

NPU

Mang Ye

WHU

Dingwen Zhang

NPU

Ke Zhang

NCEPU

Man Zhang

BUPT

Qieshi Zhang

SIAT

Xuyao Zhang

CASIA

Bineng Zhong

GXNU

Quan Zhou

NJUPT

Official account