Program

Brief Program Keynote Invitation Keynote PRCV & DICTA 2022 Joint Session Thematic Forum Women in Science Forum Tutorial Doctoral Consortium The current and future machine imaging for medical robots Papers
Best Paper and Best Poster Selection

最佳论文奖

JoinTW: A Joint Image-to-Image Translation and Watermarking Method

Zhao, Xiaohan*; Wang, Yunhong; Yang, Ruijie; Guo, Yuanfang

最佳学生论文奖

KITPose: Keypoint-Interactive Transformer for Animal Pose Estimation

Rao, Jiyong; Song, Xiaoning; Xu, Tianyang*; Feng, Zhenhua

最佳论文提名奖

Semi-supervised Medical Image Segmentation with Semantic Distance Distribution Consistency Learning

Liu, Linhu; Tian, Jiang; shi, zhongchao; Fan, Jianping

最佳学生论文提名奖

Anchor-Free Location Refinement Network for Small License Plate Detection

Li, Zhen-Jia; Chen, Song-Lu; Qi, Liu; Chen, Feng; Yin, Xu-Cheng

最佳学术海报奖

Video Deraining via Temporal Discrepancy Learning

Fan, Yirui; Ma, Long; Liu, Risheng


最佳论文评选(公开,欢迎旁听)

时间:12月24日 19:00-22:00

地点:分会场4

评选规则:候选论文的作者需在规定时间,向评选委员会口头报告论文内容。报告时间5分钟,问答时间3分钟。候选论文的作者不参加评选,则视为放弃。

时间 论文ID 学生论文 候选论文标题 作者列表
19:00-19:08 109 Y DIT-NET: Joint Deformable Network and Intra-class Transfer GAN for cross-domain 3D Neonatal Brain MRI segmentation Li, Bo*; You, Xinge; Peng, Qinmu; Jing, Wang; Yang, Chuanwu
19:08-19:16 152 Y Multi-Scale Multi-Target Domain Adaptation for Angle Closure Classification Qiu, Zhen; Zhang, Yifan; Li, Fei; Zhang, Xiulan; Xu, Yanwu; Tan, Mingkui*
19:16-19:24 172 Y SUDANet:A Siamese UNet with Dense Attention Mechanism for Remote Sensing Image Change Detection Sun, Chengzhe*; Du , Chun; Wu, Jiangjiang; Chen, Hao
19:24-19:32 182 Y Automatic glottis segmentation method based on lightweight U-net Huang, Xiangyu; Deng, Junjie; Wang, Xi; Zhuang, Peiyun; Huang, Lianfen; Zhao, Caidan*
19:32-19:40 196 N FOV Recognizer: Telling the Field of View of Movie Shots Jin, Xin; Fan, Chenyu; Wang, Biao; Bo, Yihang*; Pan, Xinzhe; Jia, Zihan; Zhuo, Ya; Zhang , Runqi; Cui, Shuai
19:40-19:48 230 Y Rider Re-identification Based on Pyramid Attention Li, Jiaze; Liu, Bin*
19:48-19:56 289 Y Harnessing Multi-Semantic Hypergraph for Few-Shot Learning Chen, Hao; Li, Linyan; Xia, Zhenping; Lyu, Fan; Zhao, Liuqing; Huang, Kaizhu; Feng, Wei; Hu, Fuyuan*
19:56-20:04 300 N Weighted Graph Based Feature Representation for Finger-Vein Recognition Ye, Ziyun; Zhao, Zihao; Wen, Mengna; Yang, Jinfeng*
20:04-20:12 346 Y KITPose: Keypoint-Interactive Transformer for Animal Pose Estimation Rao, Jiyong; Song, Xiaoning; Xu, Tianyang*; Feng, Zhenhua
20:12-20:20 399 Y Every Corporation Owns Its Structure: Corporate Credit Ratings via Graph Neural Networks Feng, Bojing*; Xu, Haonan; Xue, Wenfang
20:20-20:28 403 N Attributes based Visible-Infrared Person Re-identification Zheng, Aihua; Feng, Mengya; Pan, Peng; Jiang, Bo; Luo, Bin*
20:28-20:36 407 Y Anchor-Free Location Refinement Network for Small License Plate Detection Li, Zhen-Jia*; Chen, Song-Lu; Qi, Liu; Chen, Feng; Yin, Xu-Cheng
20:36-20:44 443 Y Hyperspectral and Multispectral Image Fusion Based on Unsupervised Feature Mixing and Reconstruction Network Zhang, Rui; Fu, Peng*; Geng, Leilei; Sun, Quansen
20:44-20:52 489 N Semi-supervised Medical Image Segmentation with Semantic Distance Distribution Consistency Learning Liu, Linhu*; Tian, Jiang; shi, zhongchao; Fan, Jianping
20:52-21:00 495 Y YFormer: a New Transformer Architecture for Video-query Based Video Moment Retrieval Huo, Shuwei; Zhou, Yuan*; Wang, Haiyang
21:00-21:08 507 Y MultiGAN: multi-domain image translation from OCT to OCTA Pan, Bing; Ji, Zexuan*; Chen, Qiang
21:08-21:16 587 Y JoinTW: A Joint Image-to-Image Translation and Watermarking Method Zhao, Xiaohan*; Wang, Yunhong; Yang, Ruijie; Guo, Yuanfang
21:16-21:24 620 Y CLIP Meets Video Captioning: Concept-Aware Representation Learning Does Matter Yang, Bang; Zhang, Tong; Zou, Yuexian*

最佳学术海报评选

时间:12月25日 13:30-18:30

地点:线上

评选规则:学术海报展示环节,评选委员会委员将会观看学术海报。

线上展示 论文ID 候选论文标题 作者列表
学术海报
视频讲解
10 Cloth-Aware Center Cluster Loss for Cloth-Changing Person Re-identification Li, Xulin; Liu, Bin*; Lu, Yan; Chu, Qi; Yu, Nenghai
学术海报
视频讲解
30 Video Deraining via Temporal Discrepancy Learning Fan, Yirui; Ma, Long; Liu, Risheng*
学术海报
视频讲解
179 Coupled Learning for Kernel Representation and Graph Tensor in Multi-view Subspace Clustering Chen, Man-Sheng; Wang, Chang-Dong*; Huang, Dong; Lai, Jian-Huang
学术海报
视频讲解
197 A Zero-training Method for RSVP-based Brain Computer Interface Li, Xujin; Qiu, Shuang; Wei, Wei; He, Huiguang*
学术海报
视频讲解
214 Gradient-Rebalanced Uncertainty Minimization for Cross-Site Adaptation of Medical Image Segmentation Li, Jiaming; Fang, Chaowei*; Li, Guanbin
308 DEST: Deep Enhanced Swin Transformer toward Better Scoring for NAFLD Yan, Renao; He, Qiming; Liu, Yiqing; Gou, Jizhou; Sun, Qiehe; Zhou, Guangde; He, Yonghong; Guan, Tian*
学术海报
视频讲解
473 Temporal Correlation-Diversity Representations for Video-based Person Re-Identification Gong, Litong; Zhang, Ruize; Tang, Sheng*; Cao, Juan
480 Partial Least Square Regression via Three-factor SVD-type Manifold Optimization for EEG Decoding yin, wanguang; LIANG, ZHICHAO; Zhang, Jianguo; Liu, Quanying*
学术海报
视频讲解
496 Learning Adaptive Progressive Representation for Group Re-identification Deng, Kuoyu; Feng, Zhanxiang; Lai, Jian-Huang*
学术海报
视频讲解
634 GNN-based structural dynamics simulation for modular buildings Zhang, Jun; Zhang, Tong; Wang, Ying*
Official account